Viziune/Misiune/Obiective generale și specifice

Viziune

Biblioteca Județeană ”Panait Cerna” Tulcea este o instituție publică care funcționează în subordinea Consiliului Județean Tulcea, are în patrimoniul său resursele necesare pentru a răspunde nevoilor tuturor membrilor comunității în ceea ce privește informarea, cercetarea, cunoașterea, creativitatea și dezvoltarea personală.

Misiune

În perioada de management cuprinsă între anii 2018-2023, Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea își propune să-și diversifice activitatea, dincolo de rolul pe care îl are (de a constitui, organiza, prelucra, dezvolta și prezerva colecțiile de cărți, publicații seriale, documente și baze de date), atrăgând cât mai mulți utilizatori și beneficiari. Biblioteca trebuie să redevină pilonul principal în educația generațiilor prezente și viitoare. Și, în acest context, rolul slujitorului bibliotecii este esențial. Prin dragostea față de oameni, de carte, de știință, de țară, pot și trebuie să atragă mai ales tânăra generație și să amintească celor maturi rolul cărții în devenirea lor ca oameni și ca profesioniști în diverse ramuri. Și toate acestea, prin programe, proiecte, activități bine închegate, care să îmbine știința și sufletul.

Principalele direcții pe care trebuie să se bazeze activitatea bibliotecii în viitor sunt următoarele:

1. Relația bibliotecă – utilizatori, beneficiari: conectarea serviciilor la nevoile prezente și viitoare ale utilizatorilor, prin activități, achiziții de carte și alte servicii; oferta de activități și programe culturale cât mai diversificate și mai atractive; creșterea numărului de utilizatori și beneficiari.

2. Relația bibliotecă – societate: continuarea misiunii, reglementate prin Legea nr. 334/2002 a bibliotecilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; valorificarea patrimoniului cultural al instituției; coordonarea activității bibliotecilor publice de pe raza județului, dependente de Biblioteca Județeană, prin proiecte, programe și activități culturale; creșterea vizibilității și notorietății pe plan local, regional și național.

3. Relația bibliotecă – ordonatorul de credite: obținerea bugetelor necesare pe fiecare program/proiect în parte prin Consiliul Județean Tulcea, Consiliul local, fonduri europene și alte tipuri de fonduri; consultarea specialiștilor Consiliului Județean Tulcea, în luarea unor decizii privind activitatea bibliotecii.

4. Relația bibliotecă – instituții publice culturale: dezvoltarea acestei relații prin conectarea la sfera socio-culturală locală, județeană, națională, prin încheiere de parteneriate și participări la activități comune, în vederea schimbului de experiență;

5. Relația bibliotecă – alte instituții de stat și private: dezvoltarea relației prin cointeresare, în vederea atragerii de donații, sponsorizări.

Succesul proiectului de management depinde, în mare măsură, de echipa de implementare. În cazul Bibliotecii Județene „Panait Cerna”, este necesară sporirea gradului de interes față de obiectivele instituției și dinamizarea personalului în vederea realizări proiectelor acesteia.

Pentru a-și putea îndeplinii misiunea pe care o are biblioteca în mijlocul comunității, trebuie să-și stabilească câteva direcții de dezvoltare: îmbunătățirea promovării și activității de PR; intensificarea colaborărilor și parteneriatelor, atât la nivel local, județean cât și la nivel național; intensificarea activităților cu bibliotecilor comunale și orășenești din județ și din afara județului; îmbunătățirea serviciilor oferite comunității; reabilitarea și reamenajarea spațiilor bibliotecii.

Misiunea Bibliotecii Județene ”Panait Cerna” Tulcea este aceea de a satisface nevoia comunității de informare, studiu, cercetare, documentare, educare și recreere pe de o parte, iar, pe de altă parte de dezvoltare, prelucrare și conservarea colecțiilor de carte și documente pe care le deține în patrimoniul său.

Obiective (generale și specifice)

Obiective generale: diversificarea ofertei culturale; participarea la procesul de informare, educare și dezvoltare spirituală a comunității; atragerea de fonduri nerambursabile prin proiecte culturale unde biblioteca este eligibilă, sponsorizări și donații.

Obiective specifice: punerea în valoare a patrimoniului bibliotecii prin publicarea de studii, cercetări științifice și monografii; dezvoltarea colecțiilor prin achiziția unităților de bibliotecă conform Legii Bibliotecilor și solicitării membrilor comunității; promovarea permanentă a instituției și a activităților pe care le organizează; acordarea asistenței de specialitate bibliotecilor publice din județul Tulcea; parteneriate cu alte biblioteci și instituții culturale din țară; formarea și perfecționarea permanentă a personalului din bibliotecă; utilizarea tehnologiei moderne.

Strategia culturală

Conectarea și corelarea programelor și proiectelor instituției cu politicile culturale ale Ordonatorului de Credite;

Asigurarea unor resurse umane competente și specializate;

Specializarea și perfecționarea continuă a personalului;

Dezvoltarea și diversificarea serviciilor în bibliotecă;

Optimizarea accesului la colecțiile și serviciile bibliotecii;

Diversificarea și dezvoltarea colecțiilor de bibliotecă;

Realizarea unui mediu informațional competitiv;

Colaborarea în dezvoltarea și valorificarea patrimoniului cultural, atât cu instituții de cultură cât și cu alte instituții de stat și particulare;

Extinderea colaborării inter-bibliotecare pe plan regional, național și internațional;

Acordarea unei atenții speciale copiilor și tinerilor;

Promovarea imaginii bibliotecii în comunitate printr-o politică de marketing și o mediatizare eficientă în mass-media;

Consilierea și controlarea bibliotecilor comunale și orășenești din județul Tulcea, prin implementarea de programe și proiecte care să răspundă necesității comunității lor;

Atragerea de surse externe de finanțare.

Strategia și planul de marketing

Dinamizarea angajaților în vederea realizării activităților;

Sporirea gradului de interes și implicare a personalului în programele și proiectele instituției;

Planificarea proiectelor bibliotecii ca termen de desfășurare: săptămânale, lunare, anuale, etc.;

Stabilirea momentului când începe promovarea evenimentelor, proiectelor, activităților organizate în bibliotecă prin mass-media sau direct la beneficiar/grup țintă în funcție de specificul proiectului/acțiunii;

Conferințe de presă;

Comunicate de presă clare în transmiterea mesajului;

Actualizarea continuă a canalelor de promovare pe internet: site, Facebook, canal youtube;

Editare și distribuire a materialelor de promovare; fly-er, invitații, afișe, banner, mesh, obiecte personalizate (pixuri, tricouri, insigne), ziar de eveniment, pliante etc.