Depozit legal local

Depunerea publicaţiilor conform Legii Depozitului legal nr. 111/1995, republicată, se efectuează la sediul Bibliotecii Județene „Panait Cerna” Tulcea din str. Isaccei nr. 16 A, la secretariatul instituției, aflat la etajul 2, sau la Compartimentul Metodic, parter, însoţit de borderoul în două exemplare (un exemplar înregistrat se restituie deponentului, ca act doveditor al respectării Legii Depozitului legal; pentru documentele trimise prin poştă/curier, se scanează borderoul şi se transmite confirmarea prin e-mail).

Persoană de contact: Moroșanu Daniel, agent constatator numit prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 2794/29.03.2023; tel. 0240/513833 int. 25, mobil: 0751877565, email: depozitlegal@tulcealibrary.ro

Telefon secretariat: 0240/513833

Program: Luni – Vineri, în intervalul orar 08.00 – 16.00

Ordinul nr. 2428 din 2 septembrie 2013 pentru stabilirea personalului împuternicit să constate contravenţii şi să aplice amenzile prevăzute de Legea nr. 111/1995 privind Depozitul legal de documente, precum şi pentru aprobarea modelului legitimaţiei persoanelor împuternicite şi a modelelor proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor – Ordin 2428 din 2013 – Depozit Legal Local

Legea Depozitului Legal – Legea 111 din 21 noiembrie 1995 republicată şi Legea 209 din 2 iulie 2007

Descărcați Borderoul – Borderou Depozit legal local BJT 2023

Depozitul legal este obligatoriu şi gratuit. Trimiterea documentelor se efectuează din prima tranşă de tiraj, în termen de maximum 30 de zile de la data apariţiei.

În cazul documentelor:

a) cărţile, cu excepţia ediţiilor rare şi bibliofile;

b) broşurile;

c) extrasele din publicaţii seriale;

d) publicaţiile seriale;

e) publicaţiile cu caracter oficial ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi culegerile de acte normative;

f) manualele şcolare;

g) documentele audiovizuale stocate pe discuri, casete, videocasete, CD-uri, DVD-uri;

h) documentele în formă electronică difuzate pe dischetă, CD-uri, DVD-uri,

persoanele prevăzute la art. 6 trimit un exemplar suplimentar cu titlu de depozit legal la biblioteca judeţeană din judeţul în care îşi au sediul, respectiv domiciliul, în vederea includerii documentelor în Depozitul legal local.

Nerespectarea obligaţiei de trimitere a documentelor cu titlu de depozit legal se sancţionează cu amendă contravenţională de la 300 la 3000 lei pentru persoanele fizice, şi de la 500 la 5000 lei pentru persoanele juridice, în funcţie de preţul de vânzare al documentului sau valoarea documentară.

Contravenţiilor le sunt aplicabile dispoziţiile O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.